London – Part II

V minulom článku som vám priblížila cestu do tohto zaujímavého mesta a prvý deň, ktorý som tu strávila. A dnes by som rada pokračovala ďalej.
Druhý deň sme mali typické londýnske počasie, pod mrakom a troška chladnejšie, čo nebolo úplne zle pri chodení po pamiatkách. Rozhodla som sa začať pri Parlamente a Big Bene, ktorý je naozaj veľkolepý ale je tam dosť problém si zrobiť poriadnú fotku.

 

 Hneď na druhej strane od Parlamentu môžte vidieť London Eye, z ktorého je krásny výhľad na celý Londýn. Odporúčam ale kúpiť si lístky online ak nechcete čakať v dlhej rade.
In last post I tell you more about my way to this interesting city and what I ´ve done here. So, now I want continue to tell you more about my visit. 
The second day we had a typical London weather, the clouds and a little cooler that was not entirely wrong when walking to the monument. I decided to start at the Parliament and Big Ben, which is really spectacular but there is quite a problem to take a good picture because of tousend of tourist that want to do same.
  Once on the other side of the Parliament, you can see the London Eye, from which is a beautiful view of the whole London. But I recommend you buy tickets online if you do not want to wait in a long line.
Potom som pokračovala prechádzkou popri Temži. počas ktorej som videla krásne parky a súsošia. No i samotná prechádzka má svoje čaro. Po ceste som sa zastavila pri pamiatkách ako sú katedrála sv. Pavla, ktorá patrí medzi najväčšie kresťanské stavby na svete.
Then I went on walks along the Thames. during which I saw beautiful parks and sculptures. Well i walk by the river has its own charm. Along the way I stopped at monuments such as St. Paul’s Cathedral. Paul, one of the largest Christian building in the world.
Chodník popri Temži ma zaviedol aj ku mostu Millenium, ktorý bol postavený pri príležitostí nového milénia a tiež si ho môžte pamätať z filmu Harry Potter. Je naozaj zaujímavý a celková atmosféra je úžasna, máte pocit že sa tu čoskoro zjavia smrťožrúti.
Walkway along the Thames you can see the Millennium Bridge, which was built on the occasion of the new millennium, as well as you can remember it from the movie Harry Potter. It is really interesting and the overall atmosphere is amazing, you feel that there will soon be revealing of the Death Eaters.
Ďalej som pokračovala k Tower Bridge, ktorý je vidieť už z diaľky a tak sa naskytuje veľa možností na skvelé fotky. Ale keď sa dostanete k nemu možno vás to trochu sklame, pretože vyzerá celkom obyčajne.
Next, I went to Tower Bridge, which is visible from afar so they can have a lot of opportunities for great photos. But when you get to it you can be a little disappointing because it looks quite ordinary.
Mojou poslednou zastávkou v tomto úžastnom meste bol Tower of London. Pripadala som si chvíľu ako keby som bola v inom storočí na nejakom zámku. Určite to stojí za návštevu a rada sa sem vrátim znova.
My last stop in this wonderful ancient city was the Tower of London. I felt at a moment as if I were in another century in some castle. Definitely worth a visit and I want come back again.
Bohužial som viac vidieť nestihla ale určite sa sem chcem ešte vrátiť a ísť pozrieť ešte ďalšie krásne miesta.
Unfortunately I did not manage to see more but certainly here I wish to go back and go look even more beautiful places.

London – Part I

Moja cesta začala v Mansfielde ( menšie mesto pri Nottinghame), odkiaľ som zvažovala veľa možností ako sa sem dostať. Voľba nakoniec prišla na vlak, keďže bol najlacnejší. Pre tých ktorí teraz namietajú, že autobusom je to lacnejšie musím povedať, ak cestuje v určené časy dá sa kúpiť lístok veľmi lacno a vlaky sú veľmi pohodlné a hlavne oveľa rýchlejšie.

Ak cestujete zo zahraničia tak je určite najrýchlejšie aj najlacnejšie ísť letecky. Zo všetkých letísk sa bez problémov dostanete do centra či už idete vlakom( napr. z Lutonu) alebo autobusom. Ceny záležia od letiska.

Vybrala som sa sem na tri dni, čo si myslím je tak akurát. Samozrejme sa nedá stihnúť všetko vidieť ale väčšinu zvládnete. My sme hľadali, čo najlacnejšie ubytovanie, ktoré sme našli pri King´s Cross stanici a vyšlo nás to pre dvoch 140 libier na 3 noci, kedže ja si potrpím na sprchu na izbe.

My journey began in Mansfield (smaller town near Nottingham), where I considered a lot of options to get here. The  finally choice came on the train as it was the cheapest. For those who now argue that the bus is cheaper, I must say, when traveling at certain times it can be very cheap to buy a ticket and trains are very comfortable and especially much faster.

When you traveling from abroad it is certainly the fastest and cheapest to go by air. Of all the airports you are easily reach the center if you go by train (eg. From Luton) or bus. Price will depend from the airport.

I chose to be here three days, which I think is just right. Of course you can not prosecute all to see but most can handle. We were looking for the cheapest accommodation which we found at King’s Cross station and came to us for two 140 pounds for 3 nights, since I enjoy own shower.

Ako veľká fanúšička Harryho Pottera som hneď ako prvé chcela vidieť nástupište 9 3/4 no na môj údiv ma trochu sklamalo, keďže bolo symbolické priamo v čakacej hale aj z obchodíkom v ktorom si môžete zaplatiť za fotku s vozíkom a Hedvigou.

Ďalej sme pokračovali k  národnému múzeum, ktoré je zdarma a nájdete tam
veľa expozícií ale za jeden deň sa nestihnete prejsť celé. No my sme sa pokúsili aspoň časť z nich prejsť a vidieť egyptskú časť, ktorá ma úplne očarila. Keby sme mali viac času rada by som si to prešla celé, určite to zato stojí.

How big fan of Harry Potter as soon as I first wanted to see Platform 9 3/4 but to my surprise me a bit disappointed as it was symbolic directly in the waiting hall of the shops where you can pay for a photo with trolley and Hedviga.

Next we went to the National Museum, which is free and can be found there
but a lot of exposure but can´t cacht all in one day ( it´s too much there to see) . But we have tried at least some of them and see the Egyptian section which has completely enchanted. If we had more time I would like to see it all, it´s really worth to see.

Potom sme sa krátkou prechádzkou vydali cez čínsku štvrť, ktorá ma celkom zaujala až na tú nie veľmi lákavú vôňu ale všetci si tu už na to zvykli.
Then we went short walk through Chinatown that has quite interested except for the smell is not very appealing but everyone here has got used to it.
 
 Piccadily cirkus bol ďalšou zastávkou (kde sme si jednoducho museli spraviť fotku). a potom prišli na rad klasické pamiatky ako je Buckinghamský palác pri ktorom sme akurát stihli aj výmenu stráži,a bol oveľa väčší ako som si ho predstavovala.
Piccadilly Circus was the next stop (where we just had to take a picture). and then came the classic sights such as Buckingham Palace, where we just managed the changing of the guard, and was much bigger than I imagine them.

Náš deň sme ukončili návštevov národnej galérie, ktorá je tiež úplne zadarmo, a pre nadšencov umenia je tu naozaj toho neúrekom k videniu, ale každý si tu vie nájsť svoje.

We ended our day visiting the National Gallery, which is also completely free, and for art enthusiasts, there is a lot to see, but everyone here can find something they will like it.

A keďže sme toho v Londýne stihli veľmi veľa vidieť, viac vám poviem v nasledujúcom článku.

And since we managed that in London very much to see, I’ll tell you more in the following post.

Madrid

Dnes vám priblížim Madrid. Kam sa oplatí ísť, čo vidieť alebo kde sa ubytovať? To všetko nájdete v tomto článku.

Today I want to tell you something about Madrid, Spain. Where is worth to go, what you need to see or best places to accomodation? All of this and more you can find in this post.

Moje rozhodnutie ísť do Madridu bolo spontánne. Presvedčili ma lacnejšie letenky a fotky ktoré som videla. To ako som sa rozhodla neľutujem, aj keď môj prvý plán bola Barcelona. No verím, že aj tam sa raz dostanem.

Do Madridu sme išli letecky spoločnosťou Ryanair. Spiatočná letenka ma vyšla približne 75€. Ubytovanie som hľadala cez booking.com a to som ani netušila ako dobre som vybrala. Bývaly sme v  Hostely Cibeles. Tento Hostel má hlavné sídlo a potom vedľajšie izby mimo hlavnej budovy. My sme bývaly práve v jednej z nich. Hostel zariadený tak klasicky, dve postele a kúpeľňa na izbe, nám ako štandard stačili. Naša izba sa nachádzala 5minút pešo od hlavnej ulice Gran Via, takže sme v podstate bývali v centre Madridu. Ubytujúci nám hneď vysvetlil kam sa oplatí ísť a všetky miesta na mape nám zakrúžkoval.

My decision to go to Madrid was spontaneous. They convinced me more low fares and photos that I saw. That’s how I decided not regret, although my first plan was Barcelona. But I believe that once I get there.

We went to Madrid with Ryanair. Return air ticket cost around € 75. I was looking for accommodation through booking.com and I had no idea how well I chose. We stayed at the hostel Cibeles. The hostel has its headquarters, and then the next room outside the main building. We used to be just one of them. Hostel furnished as a classic, two beds and a bathroom in the room, we were able as standard. Our room was situated five minutes walk from the main street Gran Via, so we basically lived in the center of Madrid. Landlord  explain us where it worths to go and all the places on the map we circled.

Onedlho sme pochopili, že v Madride sa nenachádza jedno „staré námestie“ ale že je tam mnoho „plaza de …“ Na nich nájdete od fontán, cez múzeá a parky všetko. Nové i staré budovy, krásne miesta. Španieli sú priateľský a nemajú problém vám poradiť aj keď nevedia ani slovo anglicky. Často na námestí nájdete šípky ktoré vás dovedú k ďalšej.

Soon we understood that Madrid is not just one „old square“ but there’s a lot of „Plaza de …“ In them you will find the fountains, museums and parks through everything. Both new and old buildings, beautiful places. Spanish people are friendly and have no problem to help you even if they do not know a good English. In Square area you will find arrows that will lead you to the next.

V Madride sa oplatí prejsť tieto plazy, ale najviac sa mi páčilo Temple of Debod kde sa oplatí ísť keď svitá, alebo keď zapadá slnko. V tomto komplexe cez deň môžte ísť dnu do niektorých častí kde sa premietajú na stenu obrazy.

In Madrid, you must to go through these Plaza´s, but I liked the Temple of Debod where it worths to go when sun goes out, or when the sunset is. In this complex during the day you can go in to some parts where the projected image on the wall.

Oplatí sa využiť vstupy do niektorých múzeií, ktoré sú medzi 18:00 až 20:00 zdarma. My sme boli v Museo del Prado, keďže som umelec a obrazy ma nadchli. Prišli sme tam asi 17:30 a rad bol myslím, už pri celom múzeu, ale nás to neodradilo vyčkať. Hneď ako odbije 18:00 otvoria a každému dávajú lístok zdarma. Rad ktorý je nekonečne dlhý zmizne do pár minút. Veľmi rýchlo sme sa dostali dnu a to sme teda ani nečakali. Múzeum je nádherné a obrovské. Ak ho chcete prejsť celé určite potrebujete viac času ako jeden večer.

Ak neviete kam by ste ešte zašli prechádzajte sa uličkami a jednoducho sa niekam dostanete. My sme takto prešli cez všetky plazy až po železničnú stanicu, ktorá vnútri pripomína tak trocha botanickú záhradu.

It helps to use entrances to some museums that are between 18:00 to 8:00 p.m. free. We were in the Museo del Prado, as I am an artist and painting has enthused. We arrived there around 17:30 and was there a lot of people that waiting for entrance, but it did not deter us wait. As soon as the clock strikes 18 o’clock open and give everyone a free ticket. Like who it is infinitely long disapper in a few minutes. Very quickly we got in and that we are therefore not expect. The museum is beautiful and huge. If you want to go the whole time we need more than one night.

If you do not know where you’d even gone to navigate the streets and easy to get anywhere. We are thus passed through all the plaza ´s to the railway station, within which reminds somewhat of a botanical garden.

Nakoniec, musím zhodnotiť, že Madrid je krásny, oplatí sa zájsť večer niekde na pivo či víno a nájdete tam plno obchodov a kaviarni ktoré si obľúbite. My sme našli jednu v ktorej boli super ceny, dobré jedlo i káva. Dokonca sme sa dozvedeli že čašníčka ma rodinu na Slovensku čo nás prekvapilo. Madrid je úchvatný aj pre tých ktorý niesu fanúšikmi futbalu, to vám môžem zaručiť. A hlavne čo ma naučilo fotografovanie, treba pozerať vyššie ako do výkladov obchodov.

Finally, I have to evaluate that Madrid is beautiful, it pays to go somewhere in the evening for a beer or wine and you’ll find a lot of shops and cafés you’ll love. We found one which was great prices, good food and coffee. We even heard that the waitress has family in Slovakia, which surprised us. Madrid is fascinating even for those who don´t be soccer fans, that I can guarantee. And especially what taught me photography, to be seen higher than in shop windows.

Baška Voda

Ako som spomenula v minulom článku, dnes by som vám chcela povedať niečo o stredisku Baška Voda v Chorvátsku. Patrí medzi najlepšie destinácie na Jadrane a svojim ruchom sa vyrovná aj väčšiemu stredisku, a preto sú tu dosť vysoké ceny. Ak vás ani to neodradí, môžem vám zaručiť, že sa tu nebudete nudiť.

As I mentioned in the previous article, today I would like to say something about the resort Baska Voda in Croatia. One of the best destinations on the Adriatic, however it´s not too large easy can compete with bigger destinations, and there are therefore quite higher prices. If you don´t deterred, Ican guaranteeyou that there will not be bored.

Toto stredisko sa môže pýšiť aj 5 km kamienkovou plážou, no ak si miesto neobsadíte dostatočne skoro tak môže byť, že ho už neskôr len tak ľahko nenájdete. Po pláži chodia predajcovia varenej kukurice a šišiek, ktorých počujete už z ďaleka. Občas zavítajú aj tetušky s oblečeným a opaľovacím olejom (ktorý je naozaj dobrý, oplatí sa vyskúšať) a potom sú to predajcovia rôznych výletov a adrenalínových atrakcií.
Môžte si zaplatiť výlet na nedaleké ostrovy Brač a Hvar a na lodi zvykne byť skvelý obed z rybacích dobrôt a stojí to okolo 25€/os. a detičky zvyknú mať zľavu. Nám sa tento výlet veľmi páčil a boli sme aj na svetoznámej pláži Zlatni Rat na ktorej je z jednej strany more pokojné a z opačnej sú úžasné vlny.
The center have also 5 km pebble beach, but if you do not occupy a place early enough so it may be that you´ll find it harder later. On the beach walk to the seller of corn and donuts you hear already from away. Sometimes also visited sellers with clothes and suntan oils (which is really good, it’s worth trying), and then there are the vendors of various excursions and adrenaline attractions.

You may have to pay a trip to the nearby islands of Brac and Hvar and at the ship tends to be a great lunch of fish delicacies and it costs about 25 € / person. and little children tend to have a discount. We were really liked this trip and we were on the world famous Zlatni Rat beach where one side of beach is more quiet and at the opposite are wonderful waves.

 

Medzi ďalšie atrakcie ktoré ponúkajú patrí rafting na rieke Cetina. Jedná sa síce len o poldenný výlet ale  je to naozajstný zážitok sledovať ten kanón dookola. Na jednom mieste sme sa mohli aj okúpať ale voda bola strašne studená tak nie každý to riskoval a ak máte dosť odvahy tak si môžte skočiť aj zo 6 metrov vysokej skaly. Vyskúšala som to a bol to neprekonateľný zážitok. Navyše na konci splavu si môžte za pár eur zakúpiť CD s fotkami, ktoré sa robia počas raftingu.

Additional attractions offered include rafting on the river Cetina. Although this is only a half-day trip but it is a real experience to watch the canyon around. At one point we could even swimming but the water was terribly cold so not everyone’s risk it and if you are brave enough, you can also jump from six meters high cliff. I tried it and it was an one of my best experience. Moreover, at the end of the trip for a few euros you can buy a CD with photos that are made during the rafting.

 

Je ešte mnoho atrakcií, ktoré tu môžete vyskúšať napr. vodné skútre, banány rôzne vodné atrakcie. Ja by som rada ešte spomenúť parasailing. Je to lietanie na pádaku pripevneného ku lodi. A aj keď to ponúkajú vo väčšine stredísk, skúste to aj tu ten výhľad z hora je neprekonateľný.

Is there a lot of attractions that you can try for example. water scooters, bananas various water attractions. I would like to mention even parasailing. It is flying on a parachute attached to the ship. And while it offers in most centers, try it here the view from the top it´s unsurpassed.

Aké by to bolo byť v Baška Vode a neochutnať zmrzlinu. Robia tu jednu z najlepších zmrzlín vôbec a toľko príchutí, že je snaď nemožné vybrať si len jednú.

What it would be in Baska Voda and don´t try an ice cream. They make one of the best ice cream ever with so many flavors, it is easy to impossible to choose just one.

Z Chorvátskych reštaurácii sa určite oplatí ochutnať aj pizzu. Každá je famózna a občas tak veľká, že máte čo robiť aby ste ju dojedli.

Ak by ste sa chceli vydať niekde na výlet, zájdite do nedalekého mesta Makarská alebo peknou prechádzkou sa dostanete do Brely, kde majú ostrovček na ktorom rastú borovice a počas západu slnka  vyzerajú nádherne.

From Croatian restaurants is definitely worth to taste the pizza. Each is famous and sometimes so big that you have problem to eat them all.

If you would like to go for a trip somewhere, go to the nearby town of Makarska, or a nice walk will take you to Brela where are the islet on which grow pine and at sunset looks beautiful.