3 days in Rome


The last place that I was visiting in 2016 was Rome or the Eternal City. The capital of Italy has been my second place in Italy so I knew already what can I expected from the Italians. I arrived at Ciampino Airport, which is located about 15 km from the center,so we caught the morning peak hours instead of 30 minutes journey took about an hour fifteen minutes, but it´s normal for the big cities.
Posledným miestom, ktoré som stihla navštíviť ešte v roku 2016 bol Rím alebo večné mesto. Hlavné mesto Talianska bolo moje druhé miesto v Taliansku a tak som už vedela čo môžem od Talianov očakávať. Priletela som na letisko Ciampino, ktoré je vzdialené asi 15 km od centra a tak sme ráno chytili špičku a namiesto 30 minút nám cesta trvala asi hodinu a 15 minút, ale to sa stáva vo všetkých väčších mestách.

I try to travel with quite a small budget, so even this time I was looking for cheap accommodation and found them next to the main  station Termini (which I’m very fit, because we had a departure early in the morning). Now you may ask what is actually cheap accommodation? For me it was a room with private bathroom for four days for € 112 for two.

Kedže sa snažím cestovať s celkom malým rozpočtom, tak aj tento krát som hľadala lacné ubytovanie a našla som ho hneď vedľa hlavnej stanice Termini ( čo mi veľmi vyhovovalo, pretože odlet sme mali skoro ráno). Teraz sa možno pýtate čo je to vlastne lacné ubytovanie? Pre mňa to bola izba s vlastnou kúpeľňou na 4 dni za 112€ pre dvoch.

And now let’s get to know how to use these few days and see as much as possible. My first day we passed through the square four fountains to  the Trevi Fountain, which completely captivated me most so we are here during our trip came again. From the fountain, we went to the Spanish Steps. If you find yourself initially below, get them up to the church, there is a really beautiful view.
A teraz už poďme k tomu ako najlepšie využiť týchto pár dni a vidieť čo najviac. My sme sa prvý deň prešli cez námestie štyroch fontán k Fontáne di Trevi, ktorá ma uchvátila úplne najviac a aj preto sme sem počas nášho výletu prišli ešte raz. Od fontány sme sa ďalej vydali ku španielskym schodom. Ak sa najprv ocitnete dole pod nimi určite si ich vyjdite aj hore ku kostolu, odtiaľ je naozaj krásny výhľad.
 
The second day we set aside all the Vatican city. First morning we went to the Vatican Museums, where we endured hour row on the ticket. Definitely I recommend to book tickets over the internet, even if it is based on € 4 more expensive, but you will save yourself at least an hour. We spent about two hours  there and we tried to go through all even though they were a lot. At the end of these museums is Sistine chapel, which elected Pope. If you are thinking whether to come here worth it, I can say that I really enjoyed it there even though I am not an art lover.
Druhý deň sme si celý vyhradili na Vatikán. Najprv sme sa ráno vybrali do Vatikánskych múzeí, kde sme si vystáli hodinovú radu na lístky. Určite odporúčam rezervovať si lístky cez internet, aj keď to vychádza o 4€ drahšie ale ušetríte si minimálne hodinu. Strávili sme tu asi dve hodiny a snažili sme sa prejsť všetky aj keď ich bolo naozaj neúrekom. Na konci týchto múzeí je Sixstínska kaplnka, v ktorej sa volí pápež. Ak rozmýšľaš či sa sem oplatí prísť, môžem povedať že mne sa tam naozaj páčilo aj keď nie som milovník umenia.
 

 

 

After all the museums we went to the St. Peter´s Squarer and also to the St. Peter’s Basilica which was  really interested in it´s size but also by what was spectacular. And since it was also the opportunity to go up to the tower, so we drove there. Up to the half of tower could go with lift. Even though there were still many spiral staircase, but eventually we did it. The view really was worth it. From that point you can see all of Rome.
Po všetkých tých múzeách sme šli na námestie sv. Petra a tiež do baziliky. Bazilika sv. Petra ma naozaj zaujala jej veľkosťou ale aj tým aká bola veľkolepá. A keďže bola možnosť ísť aj hore do veže, vybrali sme sa tam. Hore na vežu sa do polovice dalo ísť výťahom. Aj napriek tomu tam bolo ešte veľa točitých schodov, ale napokon sme to dali. Ten výhľad ale naozaj stál za to. Je odtiaľ vidieť na celý Rím.
After hard day we had to take a break. But tonight we could and we wanted to see the Trevi Fountain at night lighting and just so we sit there and breathe the atmosphere being present. And we also stopped at the evening Coloseo that looked more beautiful than during the day (pity those metal barriers which spoils the overall impression).
Po takomto dni sme si museli na chvíľu oddýchnuť. Ale večer nám to nedalo a chceli sme ešte raz vidieť fontánu di Trevi pri večernom osvetlení a len tak sme si tam posedeli a dýchali prítomnú atmosféru. A taktiež sme sa zastavili pri večernom Koloseum, ktoré vyzeralo ešte krajšie ako cez deň (škoda tých plechových zábran, ktoré kazia celkový dojem).
Our last day we went again to the Coloseum, but the day we decided to go the next trip to this wonderful city. When you want goto the Coloseum I recommend come here early in the morning,when there are not many tourist. Or you could to book a vip toor when you can go to the places where you can´t go normal. We can go from there to the Forum Romanum and then to the Capitol. And instead we had a beautiful weather, right there I find a little pattiserie I must try Italian Gellato.
Náš posledný deň sme sa vybrali ešte raz ku Koloseu, ale dnu sme sa rozhodli, že pôjdeme pri ďalšom výlete do tohto úžasného mesta.Ak chcete isť do Kolosea odporúčam prísť skoro ráno, keď je menej turistov alebo si objednať vip vstup kde ťa vezmú aj do miest, kde sa inak nedostanete.  My sme odtiaľ prešli ku Forum Romanum a potom ku Kapitolu. A keďže sme mali skvelé počasie práve tu som v jednej menšej cukrárni neodolala ani pravému talianskemu gellatu.
 
 
Then our actions directed towards the Pantheon, which has surprised and stunned. Not far away is the Piazza Navona, which is the largest square in Rome (at all I do not seem so, just the opposite was also a small cozy). Rest of the day we used to walk more and of course shopping.Our trip ended with this  and we had an early morning departure so we wanted to get the first bus to Ciampino airport but soon we will not fit on the bus. Therefore, I recommend to buy bus tickets in advance so that we do not have to deal with such things.
Potom naše kroky smerovali k Pantheonu, ktorý ma prekvapil a ohúril. Neďaleko odtiaľ je Piazza Navona, čo je najväčšie námestie v Ríme (vôbec mi to tak nepripadalo, práve naopak bolo take malé útulné). Zvyšok dňa sme využili ešte na prechádzku  a samozrejme na nákupy.Náš výlet týmto končil a tým že sme mali odlet skoro ráno chceli sme isť prvým autobusom na letisko Ciampino no skoro sme sa do autobusu nezmestili. Preto odporúčam kúpiť si lístky na autobus dopredu aby sme nemuseli takéto veci riešiť.
 
 <a href=“https://www.bloglovin.com/blog/19251765/?claim=33ff5m857zn“>Follow my blog with Bloglovin</a>

Budapest

Dnes by som vám chcela poradiť miesto na krátky i dlhší výlet. Budapešť vás ohúri svojimi pamiatkami, atrakciami a životom denným i nočným. Boli sme tam pár krát, no stále sme našli niečo nové. Nikdy sme tu nestrávili viac dní, ale aj to málo stačilo. Nájdete tam v oboch častiach mesta zaujímavé pamiatky a miesta.

Today I would like to advise yiu a  place for a shorter or longer trip. Budapest impress you with their monuments, attractions and life day and night. We’ve been there a few times, but still we found something new. We never did not spend more days here, but  it was better then nothing. There you will find both interesting parts of the city monuments and sites.

Čo sa oplatí vidieť?/ What to see?
Bazilika Sv. Štefana – nachádza sa v historickom centre mesta a je to najväčší kostol v Maďarsku, neplatí sa tu vstupné ale môžte dať príspevok na udržiavanie baziliky
Basilica of St. Stephen – located in the historic city center and is the largest church in Hungary, you do not pay the ticket but here you get to make a contribution to the maintenance of the basilica
Parlament- jedna z najkrajších stavieb v Budapešti, nájdete ju pri prechádzke popri Dunaji
Parliament-  one of the most beautiful buildings in Budapest, you will find it during a walk along the Danube river
Rybárska bašta- nachádza sa na kopci pri hradných hradbách a je odtiaľ krásny výhľad na skoro celú časť Pešti
Fisherman´s Bastion – located on a hill near the castle walls and there is a beautiful view of almost the whole area of Pest

 

Námestie víťazov- veľká plocha pri kruhovom odjazde, kde nájdete sochy významných maďarských osobností  a v strede je vysoký stĺp, na ktorého vrchole je socha archanjela Gabriela
Heroes´ Square- large area near the roundabout where you can find statues of important personalities of Hungarian in the middle is the high column  of which at the top is a statue of the Archangel Gabriel
Hisorická stanica- železničná stanica Keleti palyaudvar sa nachádza v centre meste v historickej budove, kde môžte vidieť aj pôvodne fresky
Historical station- railway station Keleti palyaudvar is located in the city center in historical building, where you can see also originally frecoes.

 

Čo vyskúšať? What you need try?
Linku metra M1- práve táto linka je najstaršou a doteraz sa môžte povoziť v pôvodnej vlakovej súprave, ktorá je tu od prvého spustenia metra
Line  M1-  underground line which is the oldest but til now you can take a ride in the original trainsets that there from the first launch of the underground.
Vidam park – ak máte radi horské dráhy a kolotoče určite tu zájdite a tiež sa môžte povoziť na klasickej drevenej horskej dráhe, ktorú už nájdete málokde
Amusement Park – if you love roller coasters and carousels definitely you go see this and also you can take a ride on a classic wooden roller coaster, which is rarely to find now
Tropicarium- najväčšie akvárium svojho druhu v okolí, uvidíte tu aj žraloka alebo ak naberiete odvahu dotknete sa malých rají
Tropicarium- largest aquarium of its kind in the area, you’ll see a shark or even if you regain the courage to touch a small stingrays

 

Z našich ciest v Budapešti sme vám chceli ukázať to čo sa nám tu najviac páčilo. Samozrejme Budapešť vie ponúknuť omnoho viac ale tieto pamiatky a miesta dokážete spoznať aj za jeden deň ale ani viac dni sa tu nudiť nebudete. A keďže mi máme toto nádherné mesto neďaleko určite to nebol náš posledný výlet ale radi sa sem vrátime. A keď nájdeme niečo čo si nemôžte nechať ujsť, určite vám o tom poviem.
From our trips to Budapest, we would like to show what we liked most here. Of course Budapest can offer much more but these monuments and places can see even for one day or several days but will not be bored here. And since we have this beautiful city near it certainly was not our last trip but we came back here. And when we find something that you can not miss you, we will definitely tell you about it.

Krakow – Poland

Dnes by sme vám chceli predstaviť jedno z najkrajších miest v Poľsku. Nachádza sa v južnej časti,
neďaleko od Slovenska preto sme sa rozhodli ísť autom. My sme v tomto meste strávili tri dni a vybrali sme si hotel neďaleko centra.
V Krakove vás okúzli historické centrum, ktoré nie je dlhé ale aj tak tu nájdete veľa krásnych pamiatok.

Today we would like to introduce one of the most beautiful cities in Poland. Located in the southern part of Poland and near by Slovak boarder so we decided to go there by car. We spent three days in these charming city so we chose a hotel near the historical center.
  Krakow will enchant the historic center, which is not large but even so, you will find many beautiful sights here.

 

Kam sa oplatí ísť/ What you need see


Kráľovský zámok Wawel – je jedným z najkrajších pamiatok v Krakowe,  je ľahko dostupný  a nájdete tu krypty všetkých poľských panovníkov

Wawel Royal Castle – is one of the most beautiful sights of Krakow is easily accessible and there is a crypt of all Polish monarchs

Rynek Glowny – je hlavným historickým centrom mesta, je tu veľa kaviarničiek a reštaurácií a tiež mnoho pôvodných domov a zvonica, ktorá sa nachádza blízko tržnice

Rynek Glowny– the main historic city center, there are lots of cafes and restaurants as well as many of the original houses and bell tower, which is located near the market

Sukiennice– renesančná tržnica, svoje výrobky tu predávajú domáci predajcovia a kúpite tu suveníry ale tiež aj oblečenie

Sukiennice– Renaissance Market Place, its products are sold to domestic dealers and buy souvenirs here but also clothes

Barbakan – pôvodná mestská brána s časťou mestských hradieb, ktorá slúžila na vstup do mesta

Barbican – the original town gate with a part of the city walls, which served the entrance to the city

Továreň Oskara Schindlera– známa továreň podľa ktorej natáčali film, ktorý bol ocenený Oscarom a dnes sa tu nachádza múzeum so židovskou tématikou

Factory Oskar Schindler– known factory under which made a film that was nominated for an Oscar awards and today there is a museum with Jewish themes

Osvienčim – jeden z najkrutejších koncentračných táborov do ktorého sa oplatí ísť, ale je to veľmi emotívna prehliadka

Oswiecim – One of the cruelest concentration camps to which it wiorth to go, but it’s a very emotional tour

Wieliczka – soľná baňa, ktorá sa teraz používa ako jaskyňa a pri prehliadke môžte vidieť vytesané rôzne soľné objekty a najkrajšou časťou je soľná katedrála, ktorú vytvorili  baníci počas výkopových prác

Wieliczka – salt mine, which is now used as a cave and on examination you can see different salt carved objects and most beautiful part of is salt cathedral, designed by the miners during excavation works

 

Kam na nákupy/ Where to go shopping

Factory Krakow – na okraji mesta sa nachádza obchodné centrum, v ktorom nájdete rôzne značky za outletové ceny

Factory Krakow – on the end of town is the shopping center, where you can find different brands at outlet prices

Galeria Krakowska – prechádzkou po historickom centre sa dostanete k veľkému nákupnému centru, kde sa nachádzajú rôzne známe značky

Galeria Krakowska – walk around the historic center will take you to a large shopping center, where there are various famous brands

 

 

Rethymno, Crete – Travel Guide

Na Kréte nájdete mnoho stredísk no ja väčšinou uprednostňujem väčšie s množstvom zábavy. Rethymno je presne také a aj keď je to tretie najväčšie mesto na ostrove je naozaj pre všetkých. Pri meste sa tiahne krásna 11 km dlhá piesočnatá pláž. Môj hotel Flisvos beach bol hneď pri pláži, čo je len výhoda ale naopak ak rozmýšľate práve, že sa tu ubytujete odporúčam vám neobjednávať si stravu. V okolí je veľa reštaurácií a taverien, kde sa dá veľmi dobre najesť. Mne sa tu veľmi páčilo a pláž bola jednoducho neprekonateľná, rovnako ako západy slnka hneď za pevnosťou. Tiež by som vám rada dala pár tipov kam ísť a čo vidieť v tomto úžasnom meste.
On Crete you can find many resorts but I usually prefer larger with lots of fun. Rethymno is just as well, and even though it is the third largest city on the island is really for everyone. Near the town stretches a beautiful 11 km long sandy beach. My Flisvos Beach hotel was right next to the beach, which is only an advantage but on the contrary, if you just thinking that staying here suggest you do not  pre – order half board or all inclusive. There are many restaurants and taverns where you can eat very well. For me it´s was great and really liked the beach that was simply invincible, like sunsets right in strength. Also, I will be happy to give a few tips where to go and what to see in this amazing city.
Čo musíte vidieť
 • pevnosť Fortrezza  – pýši sa nad mestom, je to pozostatok z benátsko – tureckej nadvlády a určite si ju hneď všimnete aj z pláže a je to zdarma 
 • Benátsky prístav – nachádza sa hneď za súčasným prístavom a môžte si tu všimnúť aj úžasný maják, ktorý sa však už nevyužíva
 • Mestský park- je to jediný park v meste ale zato je naozaj veľkolepý a mne pripomínal skôr botanickú záhradu a tiež to bolo moje najobľúbenejšie miesto
 • Múzeum – historické múzeum, cena vstupného je 2€/osobu a pre deti zvýhodnené 1€.
What you need to see
 • Fortrezza – boasting over the city, it is a remnant of Venetian – Turkish rule 
 • and be sure to notice it right away from the beach and it’s free
 • Venetian Port – located right behind the current port and you can here notice the amazing lighthouse, which, however, no longer used
 • City park is the only park in the city but it is truly spectacular and reminded me of the first botanical garden and also it was my favorite place
 • Museum – Museum of History, Admission is € 2 / person, children € 1 discount.
 
Kam sa ísť najesť a za zábavou
 • Manolis Place – reštaurácia bola hneď pri hoteli a robili tam skvelý gyros ale aj iné špeciality
 • Aypa – bar priamo v centre mesta, kde sa môžte osviežiť skvelými kokteilom
 • Le Dome – ďalšia skvelá reštaurácia so skvelým výhľadom na more
 • Yaourtaki – jogurtéria s najlepším mrazeným jogurtom
Where to go eat and have fun
 • Manolis Place – restaurant was directly at the hotel and did great there but the gyros and other specialties
 • AYPA – bar in the city center, where you can take great coctails
 • Le Dome – another great restaurant with a great view of the sea
 • Yaourtaki – yogurt bar with the best frozen yogurt

 

O možnostiach na výlety som písala v tomto článku. Samozrejme ako všade tiež tu nájdete na pláži rôzne vodné športy. Možno sa pýtate čím je teda toto miesto iné ako ostatné? Tak ja vám to skúsim priblížiť. Nenájdete tu na pláži veľa turistov sú tak nejak roztrúsený a tak sa vám nestane, že by ste nemali súkromie. Ak sem prídete v správny čas tak môžte vidieť liahnuť sa malé korytnačky careta – careta, ktoré sú tu zákonom chránené. A síce na pláži máte pokoj ale večer sa centrum mení a je plné ľudí a bohatý nočný život vás tu určite neminie.
The possibilities for to take a trip I have written in this article. Of course, as everywhere, you will also find on the beach various water sports. You may ask what this place is therefore different than others? So I’ll try to bring you. You will not find many tourists on the beach are so scattered and so somehow happen to you that you should not have privacy. If you come at the right time so you can see the baby turtles hatch Careta – Careta, which are protected by law. And although you have calm on the beach but in the evening the center is changing and is full of people and a rich night life you definitely will not miss you.
Pre mňa to boli skvelo prežité dni ale moja cestovateľská dušička sa už nevie dočkať na ďalšiu cestu, uvidíme kam ma zavedie. A čo vy tiež sa sem chystáte? A ak máte nejaké otázky ohľadom tohto miesta určite sa spýtajte, budem len rada.
For me, it were great days but my adventurous soul already can not wait for the next trip, we’ll see where it takes me. What you also going to be here? And if you have any questions about this place don´t be afraid to ask,I´ll be glad.

Stockholm, Sweden

Čo vás napadne keď sa povie mesto ktoré spájajú ostrovčeky a kanály? Že to musia byť Benátky. A čo keby sme išli po mape trochu vyššie. Prst nám padne práve na Štokholm a nie len tak náhodou,  toto mesto sa môžme považovať za „Benátky Severu“. A práve tu sme sa ocitli celkom spontánne a hlavne príčinou lacných leteniek.
What do you think of when you hear the city that connect the islands and canals? It must be Venice. And what if we go a little above the map. Finger fits us just to Stockholm and not just by chance, this town we can be considered as‘ Venice of the North „. This is where we found ourselves quite spontaneously and the main causes of cheap flights.
Prileteli sme na letisko Skavsta, ktoré bolo asi hodinku cesty autobusom do centra Štokholmu. Ale aspoň sme mali možnosť vidieť aj niečo málo z nádhernej švédskej prírody. Na nasledujúcich päť nocí sa naším útočiskom stal Hostel Generator, najmä kvôli jeho polohe neďaleko od centra.
We arrived at Skavsta airport, which was about an hour bus ride to the center of Stockholm. But at least we have seen a little of the beautiful Swedish countryside. For the next five nights became our next home Generator Hostel, mainly because of its location near the center.
Ale poďme ďalej, predtým ako sme sa sem vybrali som vôbec nemala poňatia čo od tohto mesta môžem očakávať, iba že to bude drahé. Nakoniec ma prekvapilo a väčšinou všetko stálo iba o trochu viac ako v ostatných metropolách.
But let’s move on, before we were here, I chose not to have a clue as to this city can expect only that it will be expensive. Finally, I was surprised and mostly everything was  only slightly more expencive than in other big cities.

 

Keďže sme nebývali ďaleko od centra snažili sme sa prejsť všetko pešo, čo sa veľa krát oplatilo a našli sme aj niečo o čom sme nevedeli. Ako prvé sme teda išli na Gamla Stan, čo je hlavné centrum a nachádza sa tu mnoho pamiatok a múzeí. Očaria vás tu krásne úzke uličky a zaujímavé domčeky. Tiež tu stoja dve ikonické domčeky, ktoré sú najstaršie v celom meste a hneď ich ľahko spoznáte. Trochu ďalej je kráľovský palác pri ktorom sa tradične o 12:00 mení stráž a je to úžasný zážitok. Hneď pri paláci je múzeum mincí, ktoré je zadarmo ako väčšina múzeí na ostrove Gamla Stan.
Since we did not live far from the city we tried to go through all by the foot, which is worth a lot of times and we found something we did not know about. So we first went to Gamla Stan which is the main center and there are many monuments and museums. You will be fascinated by this beautiful narrow streets and interesting houses. See alsotwo iconic houses, which are the oldest in the city and now its easy to recognize. A little further is the royal palace in which it is traditionally at 12.00 guard is changing and it’s an amazing experience. Once at the Palace of the Mint Museum, which is free as most of the museums on the island of Gamla Stan.

 

Troška dlhšou prechádzkou sme sa ďalší deň vydali na ostrov Djurgarden. Práve tu sa nachádza hádam najznámejšie múzeum Vasa a to sme nesmeli vynechať. Všetci ktorých aspoň trochu zaujímajú dejiny a Vikingovia budú ohúrení tak ako ja. Vstupné je 130 SEK pre dospelých a deti do 18 rokov to majú zdarma. Hlavne sa nenechajte odradiť dlhou radou, pretože ide veľmi rýchlo a my sme nečakali dlhšie ako 10 minút. Na tomto ostrove sú aj iné rovnako známe múzeá ako Nordiska musset, Skansen alebo Abba museum.
A little longer we walk the next day we went to the island of Djurgarden. There currently is perhaps most famous Vasa Museum, and we were not allowed to miss. All of which at least a little interested in history and the Vikings will be impressed as I do. Entrance fee is 130 SEK for adults and children under 18 years to be free. Especially do not be discouraged long waiting line, because it is very fast and we did not wait more than 10 minutes. On this island there are other well-known museums like Nordiska Musset, Skansen museum or Abba museum.
Medzi ďalšie naše zastávky patrila veža Stadshuset z ktorej za poplatok 50 SEK sa dostanete hore a uvidíte Štokholm ako na dlani. Bola to určite jedna z mojich najobľúbenejších miest zo Štokholmu.
Another stop was tower of Stadshuset which charge 50 SEK you get up and see Stockholm at the hand. It was definitely one of my favorite places in Stockholm.
V tomto krásnom meste je ešte veľa vecí, ktoré sa opatí vidieť ako Drottnigholm palác, Fotografiska musset, Nobel musset  a mnoho ďalších. No nám sa nechcelo stále hnať za pamiatkami a tak sme si chceli užiť a vcítiť sa do atmosféry tohto mesta a nechať sa ňou unášať. Mňa úplne toto mesto dostalo a tak sa sem ešte určite vrátim. A ešte malý tip na záver, neberte si sem hotovosť úplne všade sa dá platiť kartou.
In this beautiful city there are still many things to see again as Drottningholm Palace, Fotografiska Musset, Nobel Musset and many others. But we still did not want to rush for monuments and so we want to enjoy and feel the atmosphere of this city and be carried away by it. I think this city got me completely and so I definitely return there. And another little tip at the end, do not take cash here everywhere you can pay by credit card.

 

 

Crete Travel Guide

Na tomto úžasnom ostrove som sa rozhodla stráviť tohtoročnú dovolenku a myslím že som spravila dobre. Preto by som vám o ňom rada povedala viac. Kréta je najväčší ostrov Grécka a 3 najväčší ostrov v Stredomorí. Je tu všade prítomna história, ktorú môžete vidieť najmä v väčších miesta, keďže tento ostrov bol pod nadvládou najprv to boli Benátčania a neskôr Turci ktorý tu boli necelých 400 rokov a počas 2 sv. vojny tu tiež mali základňu Nemci. No ešte pred týmito národmi tu od 6. storočia pnl osídlili tento ostrov Minojci, veľmi vyspelý národ, po ktorých sa tu našli vykopávky či už palác Knososs alebo ďalšie paláce a aj pozostatky z ich života ako veľké nádoby zvané tiež pythosy. 
Ak ale nieste práve nadšenci histórie určite si tu tiež nájdete svoje, kedže tento ostrov ponuka naozaj všetko od pláži až po hory. Nie len tak je tento ostrov považovaný za raj nedotknutej prírody a divočiny. 


On this amazing island, I decided to spend this year’s vacation and I think I did it well. Therefore, I would say about them more. Crete is the largest island of Greece and 3th largest island in the Mediterranean. There’s the lively history which can be seen especially in larger sites, as this island was under the rule initially the Venetians and the Turks later that there were here for 400 years and during the 2nd World War, there also had a base Germans. But before these peoples are from the 6th century BC the island was inhabited by the Minoans, very mature nation, after which the excavations are found either Knososs palace and other palaces and the remains of their lives as a vessel called also Pythos.

But if you are not just history buffs are also sure to find your as this island offers really everything from the beach to the mountains. Not only that, the island is considered a paradise untouched nature and wilderness.

 
Kam cestovať za plážami
 
 KeĎ sa sem chystáte na letnú dovolenku ,tak ako ja,  tak najviac pláži sa nachádza na severe ostrova. Sú tu rušnejšie strediska na východe ako Malia ,Hernissos alebo Ag. Nikolaos, kde je vždy veľa turistov a bohatý nočný život. Na západe sú naopak menej rušne strediska ako je Kavros alebo Bali. Takým stredom je stredisko Rethymno kde nenájdete priveľa turistov na pláži ale napriek tomu v meste je vždy rušno. 
Na juhu Kréty nájdete skôr menšie zátoky ale zato nie menej malebné ako je Loutro, Plakias alebo Matala beach. 


Where to go for beaches

  If you are  planning here a summer vacation, as I do, so most beach are located to the north of the island. There are busier resorts in the East as Malia, Hernissos or Ag. Nikolaos, where there is always a lot of tourists and a good nightlife. In the west, by contrast, less than the bustling resort city of Kavros or Bali. Such a center is the Rethymno where you find not too many tourists on the beach but still in the city is always busy.

In the south of Crete, you will find rather small cove but it is not less picturesque as Loutro bay, Plakias or Matala beach.Vnútrozemie
 

 

Na druhej strane ako som vravela nájdete tu aj hory kedže Kréta je cela viacmenej hornatá krajina nájdete tu  priesmyk Samaria, ktorý je dlhy 16 km a je vyhlásení ako najkrajší v celej Európe a je prístupný celý. Odporúčam sa však vybrať na tento výlet s cestovkou, pretože cesta priesmykom je jednosmerná a tak by ste sa nevedeli vrátiť späť k svojmu autu. No po celom ostrove je veľa vrchov ktorými sa môžte kochať počas celej cesty. Je tu približne 56 vrchov vyšších ako 2000 metrov čo je naozaj dosť na taký ostrov.

Inland


On the other hand, as I am saying there is also a mountain whereas Crete is more mountainous country so you can found here canyon Samaria, which is 16 km long and is renowned as the most beautiful in the whole of Europe and is all accessible. But we recommend choosing this trip with a travel agency because the mountain pass road is one-way, and so you were not able to go back to his car. But throughout the island’s many hills which you can admire throughout the journey. There’s about 56 peaks higher than 2,000 meters which is enough really for that island.

 

Čo určite musíte ochutnať
Na Kréte je niekoľko špecialít, ktoré ale tiež môžte poznať z tureckej kuchyne.  Veľmi obľúbený je tu tradičný gyros, ktorý vám pripravia v každej reštaurácií. Ďalej sú to souvlaki, moussaka, kalamáre, grécky šalát a tzaziky. Ďalšou špecialitou je krétsky med s chuťou tymiánu. Mne náramne chutí a je o trošku sladší ako ten normálny. Tiež tu na každom kroku uvidíte raki, je to ich špeciálna pálenka a môžte ju nájsť v rôznych príchutiach.  Inak za jedlo v reštaurácií  dáte približne od 25 – 40 € pre dvoch, vo fastfoodoch za gyros zaplatíte asi 3€.

What you need to taste

In Crete are a few specialties, but also that you can know it from Turkish cuisine. Very popular is traditional gyros that you find in every restaurant. Then there are the souvlaki, moussaka, calamari, Greek salad and tzatziki. Another specialty is the Cretan honey with thyme flavor. I like it a lot and it´s little bit sweeter than the normal. Also here you will see on  every step raki, that is the special alcohol drink, and you can find it in different flavors. Otherwise, a meal in a restaurant you pay around 25 – 40€ for two, in fastfood you can pay for pita gyros around 3€.

 

 

 Ako cestovať po ostrove

 

Je tu celkom rozvinutá autobusová doprava no najmä na severe krajiny a tak nie je problém ísť autobusom. No ak by ste chceli cestovať niekde na juh alebo si zrobiť roadtrip tak určite jedine autom.  Požičať auto nie je problém v niektorej z celosvetových pobočiek ako je Hertz, Avis, Europcar ale objednajte si ho ešte pred cestou, v hlavnej sezóne je ťažšie nájsť voľné auto. Autom sa ľahko dostanete skoro všade a cestu sú tu veľmi dobre. Vo vnútrozemí si dajte pozor cesty sú  dosť úzke a tak pred každou ostrejšou zákrutou zatrúbte.

To travel around the island

There’s quite a developed bus service but especially in the north, so there is no problem to take the bus. But if you would like to travel somewhere to the south or take a roadtrip so you can go only with car. Rent a car is not a problem in one of the world’s affiliates such as Hertz, Avis, Europcar but place your order before you travel in high season is difficult to find a free car. By car you can easily reach almost everywhere and the road here are very good. Inland careful roads are quite narrow and so before any sharper cornering beep beep.

Čo sa oplatí vidieť
Heraklion– hlavné mesto a zároveň najväčšie, kde nájdete aj známe značky obchodov ako Zara či Tally Weil,
 
Knossos –  je neďaleko Heraklionu, bájny palác pod ktorým sa vraj nachádza bludisko v ktorom je uväznený Minotaurus
Ostrov Dia – nachádza sa iba 12 km od hlavného mesta sa sem rýchlo dostanete lodou a tiež sa k nemu viaže veľa báji
Gramvousa – ostrov s krásnou lagúnou a časť svojej svadobnej cesty tu trávili aj princ Charles s princeznou Dianou
Ellafonissi– menšie ostrovčeky ku ktorým sa viete dostať cez plytčinu ktorú tu more vytvára a nájdete tu pláže s ružovým pieskom

Spinalonga – ostrov ktorý slúžil ako kolónia pre malomocných a nachádza sa tu tiež pevnosť ktorá nebola nikdy dobytá

Psichro–  malebná dedinka pri ktorej sa nachádza jaskyňa Dikteon v ktorej sa udajne narodil Zeus

What you need to see

Heraklion– capital and largest, featuring well-known brand shops such as Zara and Tally Weil,

Knossos – is near Heraklion, the mythical palace under which supposedly is a maze in which the Minotaur imprisoned

Dia Island – located just 12 km from the capital, here you can quickly reach the ship and also has attached to it a lot of myth

Gramvousa – an island with a beautiful lagoon and part of their honeymoon here spend Prince Charles and Princess Diana

Ellafonissi– smaller islands to which you know you get through the shallow sea that creates and includes a beach with pink sand

Spinalonga – the island that served as a colony for lepers and there is also a strength that has never been conquered

Psichro– picturesque village in which there is a cave Dikteon where data was born Zeus

Milano, Italy

Na kratší výlet do Milána sme sa vybrali spontálne a aj pretože obidve milujeme módu. Vybrali sme sa sem na 4 dni a myslím, že to bolo tak akurát. Naša cesta však začala na Bratislavskom letisku. Tu všetko vyzeralo na prvý pohľad fajn ale keď sme sa dozvedeli že nám posunuli let tak sme neboli veľmi nadšené no ešte sa to dalo zvládnuť. Po pristáti v Bergame sme hneď išli na autobus do Milána a keďže sme prišli o deviatej večer chceli sme byť čo najskôr na hoteli. Bohužial sme ešte nevedeli ako to v Taliansku chodí a ani to že tu majú vždy na všetko čas. Tak po hodine čakania v autobuse dokým sa úplne naplní sme sa konečne pohli. Na Termini stanicu sme prišli o pol 12 a tak sme sa modlili nech ešte ide metro. Mali sme štastie a naozaj išlo. Po týchto udalostiach som zahlásila nech sa radšej vrátime domov no neskôr som bola rada, že sme tak neurobili.
A shorter trip to Milan we went spontaneously and also because both of us love fashion. We went here for four days and I think it was just right lenght for our trip. Our journey started at Bratislava airport. Here, everything seemed fine at first look but when we known that our flight was moved, so we were not very enthusiastic but still it could handle. After landing at Bergamo we immediately went on the bus to Milan and since we arrived at nine in the evening we wanted to be as soon as possible at the hotel. Unfortunately, we still did not know how it goes in Italy, nor do they always have time. After an hour waiting on the bus until it has completely filled we finally moved. To Termini station we arrived at half past 12 and we pray that  underground is still going . We were lucky and really went early. After these events, I announced, I prefer to return home but then I was glad we did not do so.

 

Hneď ako sme sa ubytovali už bolo všetko v poriadku a čo sa týka hotela bol naozaj užasny. Ubytovanie sme si vybrali v B&B Sesto Marelli, ktorý bol asi 5 minút od metra a cesta do centra trvala asi 15 minút. My sme si kúpili hneď 3- dňové lístky na metro a tie stáli 12,80€ čo nie je zlé na tak veľké mesto.

 

As soon as we stayed everything was in order and in terms of the hotel it was really amazing. Accommodation we chose the B & B Sesto Marelli, which was about five minutes fro
m the metro and the way to the city takes about 15 minutes. We immediately bought a 3-day tickets for the metro and they cost € 12.80 which is not bad for such a big city.
 
My nezvykneme plánovať čo chceme vidieť a tak objavujeme mesto a zistujeme čo kde je. Samozrejme vidieť Duomo je niečo bez čoho odtiaľ nemôžte odísť a tak sme sa sem vydali ako k prvému miestu. Je to naozaj veľkolepá katedrála a ak chcete isť aj dnu sa pozrieť určite chodte poobede kedy zvykne byť menej ľudí a nezabudnite si vziať niečo na zakrytie ramien a aj kolien. Vstupné vás vyjde len na 2€. Hneď vedľa Duoma je Galéria Vittorio Emanuala v ktorej nájdete rôzne známe značky ako je Louis Vuitton či Prada. Je to tam nádherné a je tu aj plno reštaurácií v ktorých si môžte dať obed.
We tend not to plan what wewant to see and then explore the city and find out where things are. Of course see the Duomo, it is something without you can not go back home so we went here as the first. It is really a spectacular cathedral and if you want to go inside and it´s better go there at afternoon when it´s not many people here and do not forget to take something to cover shoulders and the knees. Admission will cost only € 2. Right next to the Duomo it is the Gallery Vittorio Emanuala where you can find a variety of well-known brands such as Louis Vuitton and Prada. It’s wonderful there and there is also plenty of restaurants where you can have some lunch.
 
Cestou ďalej sme sa ocitli pri opere La Scala, ktorá nás z vonku až tak neohúrila keďže sme okolo nej prešli a ani si ju nevšimli.  Za zmienku určtite stoji námestie pri Bazilike San Lorenzo Maggiore, kde sa oplatí zájsť na obed do jednej z reštík. Robia tu naozaj skvelé boloňské cestoviny. A od tohto námestíčka to už nieje ďaleko k Milánskym „Benátkam“ na ktorých je vždy veľa ľudí ale toto miesto má úžasnú atmosféru.
Going further we found ourselves at La Scala, which we saw at outside but it not impressed us so much as we went around it and did not notice it. It´s worth mentioning too, square at the Basilica of San Lorenzo Maggiore, where it worths to go for lunch in one of the restaurants. They do really great pasta bolognese. And from this little square that is no longer the way to Milan „Venice“ on which is always a lot of people but this place has an amazing atmosphere.
 
Ďalšie z miest, ktoré musíte vidieť je hrad Castello Sforzesco. Tento hrad sa mi páčil úplne najviac zo všetkých pamiatok. Bol veľmi zaujímavý a taky netypický oproti ostatnej architektúre.
Antother from places that you have to see is Castello Sforzesco. This castle I liked most of all completely monuments. It was very interesting and also atypical compared to other architectures.
 
Je ešte veľa krásnych miest v Miláne no najlepšie je ísť na pešo a tak objavíte aj čo ste nechceli a možno vás práve to chýtý viac za srdce ako tie známe miesta, ktoré zvyknú byť plné turistov.
There are still many beautiful places in Milan but it is best to go for a walk and then you will discover what you don´t want and you just can not catch more at heart than the familiar places that tend to be full of tourists.

Omiš, Croatia

V Chorvátsku som strávila už niekoľko dovoleniek, no tentokrát som hľadala stredisko s piesočnatou plážov. Može sa to zdať na prvý pohľad ako niečo nemožné, pretože tu väčšinou nájdete iba kamienkové pláže. Nakoniec som našla pár no konečná voľba padla práve na Omiš – Duce. Omiš tiež známy ako mesto, ktoré bolo sídlo pirátov, je teraz jednou z ojedinelých destinácií na Jadrane. Práve cez vysoké pohoria tu ústi rieka Cetina do mora, čo vytvára úžasny kaňón.
In Croatia, I spent several holidays, but this time I was looking for a resort with sandy beaches. It may seem at first sight as something impossible, because you usually can find only pebble beaches. I finally found a couple but the final choice fell on Omis – Duce. Omis also known as the city that was the seat of pirates, it is now one of the incredible destinations on the Adriatic. It is through high mountains here Cetina river estuary to the sea, which creates an amazing canyon.
O tom ako sa dostať do Chorvátska som už písala ale práve sem som cestovala vlakom do Splitu a odtiaľ miestnym autobusom. Cesta zo Splitu trvá asi 40 minút a stojí cca 3,5 €. Ubytovanie som mala v peknom penzióne, ktorý bol asi 20 m od  pláže, čo mi úplne vyhovovalo.
About how to get to Croatia, I already wrote just here but these times I traveled by train to Split, and  from there by local bus there. Journey from Split takes about 40 minutes and costs about € 3.5. I had accommodation in a nice pension, which was about 20 meters from the beach, which was great 
for me. 
 
Pláž bola naozaj piesočnatá s občas jemným štrkom. More bolo krásne plytké asi 200m som mala vodu po pás. Voda síce bola trošku studenšia na môj vkus, ale to sa dá od Jadranu čakať, no ideálna na šnorchlovanie. Úplne čistá a ďalej od pláže nájdete aj nejakých tých morských ježkov či hviezdice. Na pláži tiež boli vodné športy a aj možnosť požičania loďky. Tiež tu bolo dostatok reštaurácií či barov v ktorých som pravidelne kupovala zmrzlinu.
Beach was really sandy with occasional pebble. See was lovely shallow about 200m I had water up to my waist. Although the water was a bit colder for me, but it can expect from the Adriatic Sea, but ideal for snorkeling. Completely clean and away from the beach you will also find some of those sea urchins and starfish. On beach are also water sports and the possibility of renting boats. Also, there were plenty of restaurants and bars in which I regularly bought ice cream.
 
Večer tu je pomerne ticho a tak som zašla do nedalekého centra Omišu, kde sa ľahko dostanete chodníkom popri ceste. Historické centrum Omiša má svojú neopakovateľnú atmosféru. Je tak trochu romantické čo dotvárajú úzke uličky či pevnosť Mirabela, ktorá sa pýši na mestom. Večer to tu žije nočným životom. A práve aj večer, keď sa stmieva sa oplatí výjsť hore na Mirabelu (stojí cca 2€), ten výhľad na celý Omiš a neďaleké ostrovy stojí zato.
In the evening there is little quiet so I went to the nearby town of Omis where you can easily reach by walk along the road. The historical center of Omis has a unique atmosphere. It is a bit of romantic which complement the narrow streets and fortress Mirabela, which was up to the city. In the evening it’s here a great nightlife. And it is in the evening when it’s getting dark it worths to come up to Mirabella (costs about € 2), the view of the whole Omis and nearby islands is breathtaking.
A keďže vždy chcem vidieť viac než len miesto kde som každý deň, robím si výlety po okolí. Z Omišu sú to nedaleké mesta Split na jednu stranu a Makarska na druhú. Split so svojím Diokleciánovým palácom je určite najkrajšie mesto nablízku. Naopak Makarska je typické letovisko ale tiež má svoj šarm. No ak chcete ísť ešte ďalej určite navštívte aj Trogir, pekné historické mesto nachadzajúce sa na polostrove.
And as always I want to see more than just a place where I am every day, I try go for a trip to near places. From Omis to the nearby town of Split on one side and Makarska on the other. Split with its Diocletian’s Palace is certainly the most beautiful city around. On the contrary, Makarska is a typical resort but it also has its charm. But if you want to go further you need to visit Trogir, a nice historical town situated on a peninsula.

Sunny Beach, BULGARIA

Už je to asi pred týždnom som sa vrátila z dovolenky v Bulharsku. Z mnoha destinácií sme si vybrali práve Slnečné pobrežie, ktoré patrí k najväčším strediskám v Bulharsku. Moja cesta však začala ešte v Košiciach odkiaľ som cestovali 20 hodín autobusom, aj keď som už asi 2- krát povedala, že nikdy viac nepôjdem na dovolenku autobusom znova som sa v ňom ocitla. Cesta bola celkom fajn, keď si odmyslim hraničné prechody kde sa colníkom nechcelo pracovať a tak sme si na každom počkali asi 2 hodinky. No ten pocit keď som sa ráno zobudila a uvidela more je na nezaplatenie.
It’s almost a week ago when I returned from a vacation in Bulgaria. Among the many destinations we have chosen Sunny Beach, one of the largest destination in Bulgaria. My journey began in Košice where we traveled 20 hours by bus, although I  said about 2 times that I never go by bus again I found myself in it. The road was quite good when you strip away the border crossing where customs officers did not want to work, so we have to wait about 2 hours on each. But that feeling when I woke up one morning and saw the view is priceless.

 

Ubytovaná som bola v hoteli Sunny day, od ktorého som nemala ďaleko na pláž. Jediné čo ma zarazilo bolo pripojenie na wifi, ktoré bolo za poplatok a aj to nie vždy išlo.

I´ve been acomodate in hotel Sunny day which was not far from the beach. The only thing which struck me was the wifi connection which was in charge and even then it was not always good.

 

Hneď ako som sa ubytovala moje kroky viedli k moru. Pláž ma naozaj prekvapila, pretože bola široká a čistá. Slnečníky tu boli za dosť vysoký poplatok 10 leva(cca 5€) za jeden a tak isto aj lehátka. No ja som zvykla vziať si vlastnú osušku.Keď už som sa konečne zložila tak šúp do mora. Voda bola neskutočne teplá a čistá. No plávať sa nie vždy dalo najmä kvôli vlnám. V posledný deň dovolenky sa dokonca tak dvihli vlny, že bolo úplný zákaz kúpania.
As soon as I can my steps lead to the sea. Beach really surprised me because it was large and clean. Umbrellas were here for quite a high charge 10 leva(cca 5€) for one and also the chairs. Well, I used to take my own towel. Once I finally passed, I go right to the see. The water was incredibly warm and clean. But swimming is not always allowed mainly because of the waves. On the last day was the wawes so big that was a complete ban on swimming.

 

Večer som zvykla zájsť na promenádu, ktorá viedla popri pláži, poobzerať obchodíky a navečerať sa. Vyskúšala som viacero reštaurácií no najviac sa mi páčilo v Coco Beach Bar, kde bol úžasny servis aj jedlo. Pre odvážlivcov je tu mnoho adrenalinových atrakcií či už cez deň na pláži alebo večer na promenáde. A keďže celá pláž ma okolo sedem kilometrov môžte sa zviesť aj autobusom na koniec a odtiaľ sa prejsť. Autobusy sú tu naozaj lacné číže výjde to okolo 1 leva (cca 0,50€)

In the evening I used to go to the promenade that led along the beach, shopping and have dinner. I tried several restaurants but I liked the Coco Beach Bar most, which was great service and food too. For those who like adrenalin attractions, there are a lot of  that here, whether during the day on beach or in the evening on the promenade. And since the entire beach has about seven kilometers you can hitch  by bus to the end and go from there by walk. The buses are really cheap here so it comes out about 1 leva( cca 0,50€)

 

 

Ja síce nerada chodím na dovolenky cez cestovné agentúry no tento raz som to skúsila. Práve s cestovkou sme boli na výlet pirátskou lodou na ostrov Sv. Anastasie na ktorom bolo predtým väzenie pre homosexuálov a je tu úžasná zátoka s plážov tvorenou z mušlí,určite odporúčam bolo to naozaj krásne. Zo Slnečného pobrežia som sa tiež ľahko dostala do starobylého mestečka Nesebar, ktoré je tiež zaradené v UNESCO.
Although I do not like to go on holiday through a travel agency but this time I tried it. With a travel agency, we were on a trip on pirate ship to the island of Sv. Anastasia at which it was previously prison for homosexuals and there is an amazing bay with a beach made up of shells, definitely recommend it to you, it was really beautiful. Of Sunny Beach, I also easily get to the ancient town of Nessebar, which is also included in the list od UNESCO.
Na záver ešte také malé zhrnutie pre tých, ktorí sa sem chystajú:
 • jedlo tu vychádza približne rovnako keď nie ešte lacnejšie
 • je to najväčšie stredisko v Bulharsku a preto neodporúčam ľudom,ktorý majú radi pokoj
 • nájdete tu bohatý nočný život
 • skvelé aj pre rodiny s deťmi
 • oporúčam spraviť si výlet do Nesebaru

 

Finally, even such a small summary for those who are going here:
 
 • food that comes about as if not even cheaper
 • it is the largest ski resort in Bulgaria and is therefore not recommended for people who like peace
 • you have an excellent night life
 • great for families with children
 • I recommended to visit Nesebar
Mishelle

London – Part II

V minulom článku som vám priblížila cestu do tohto zaujímavého mesta a prvý deň, ktorý som tu strávila. A dnes by som rada pokračovala ďalej.
Druhý deň sme mali typické londýnske počasie, pod mrakom a troška chladnejšie, čo nebolo úplne zle pri chodení po pamiatkách. Rozhodla som sa začať pri Parlamente a Big Bene, ktorý je naozaj veľkolepý ale je tam dosť problém si zrobiť poriadnú fotku.

 

 Hneď na druhej strane od Parlamentu môžte vidieť London Eye, z ktorého je krásny výhľad na celý Londýn. Odporúčam ale kúpiť si lístky online ak nechcete čakať v dlhej rade.
In last post I tell you more about my way to this interesting city and what I ´ve done here. So, now I want continue to tell you more about my visit. 
The second day we had a typical London weather, the clouds and a little cooler that was not entirely wrong when walking to the monument. I decided to start at the Parliament and Big Ben, which is really spectacular but there is quite a problem to take a good picture because of tousend of tourist that want to do same.
  Once on the other side of the Parliament, you can see the London Eye, from which is a beautiful view of the whole London. But I recommend you buy tickets online if you do not want to wait in a long line.
Potom som pokračovala prechádzkou popri Temži. počas ktorej som videla krásne parky a súsošia. No i samotná prechádzka má svoje čaro. Po ceste som sa zastavila pri pamiatkách ako sú katedrála sv. Pavla, ktorá patrí medzi najväčšie kresťanské stavby na svete.
Then I went on walks along the Thames. during which I saw beautiful parks and sculptures. Well i walk by the river has its own charm. Along the way I stopped at monuments such as St. Paul’s Cathedral. Paul, one of the largest Christian building in the world.
Chodník popri Temži ma zaviedol aj ku mostu Millenium, ktorý bol postavený pri príležitostí nového milénia a tiež si ho môžte pamätať z filmu Harry Potter. Je naozaj zaujímavý a celková atmosféra je úžasna, máte pocit že sa tu čoskoro zjavia smrťožrúti.
Walkway along the Thames you can see the Millennium Bridge, which was built on the occasion of the new millennium, as well as you can remember it from the movie Harry Potter. It is really interesting and the overall atmosphere is amazing, you feel that there will soon be revealing of the Death Eaters.
Ďalej som pokračovala k Tower Bridge, ktorý je vidieť už z diaľky a tak sa naskytuje veľa možností na skvelé fotky. Ale keď sa dostanete k nemu možno vás to trochu sklame, pretože vyzerá celkom obyčajne.
Next, I went to Tower Bridge, which is visible from afar so they can have a lot of opportunities for great photos. But when you get to it you can be a little disappointing because it looks quite ordinary.
Mojou poslednou zastávkou v tomto úžastnom meste bol Tower of London. Pripadala som si chvíľu ako keby som bola v inom storočí na nejakom zámku. Určite to stojí za návštevu a rada sa sem vrátim znova.
My last stop in this wonderful ancient city was the Tower of London. I felt at a moment as if I were in another century in some castle. Definitely worth a visit and I want come back again.
Bohužial som viac vidieť nestihla ale určite sa sem chcem ešte vrátiť a ísť pozrieť ešte ďalšie krásne miesta.
Unfortunately I did not manage to see more but certainly here I wish to go back and go look even more beautiful places.