Pinnawala – What you need to know

 

Pinnawala is a village located 85 km from the capital, not particularly known for the elephant orphanage which are here. It is ideal to come here for a day trip or to spend one night and enjoy the breathtaking sunset and sunrise. Although it is located in the inland, there is enough heat. In this case, you could use the pool that offers many hotels.

Pinnawala je dedinka nachádzajúca sa 85 km od hlavného mesta, no je predovšetkým známa sloním sirotčincom, ktorý sa tu prevádzkujú. Je ideálne sem prísť na jednodenný výlet alebo prespať jednú noc a užiť si neprekonateľný západ a východ slnka. A aj keď sa nachádza vo vnútrozemí, je tu naozaj dosť teplo. V takom prípade by bol hriech nevyužiť bazén, ktorý veľa hotelov ponúka.

 

How to get there / Ako sa sem dostať

From Negombo: when you leave Negombo, you have to get to the main station (we took the 200th anniversary) and from there to go by bus going to Kandy. Just make sure it goes through Kegalle or tell Pinnawala immediately, and they will understand where you are going. The bus journey took us about 4 hours. He planted us at the Karandupana crossing where it continued to Pinnawala. Next, you can either get a tuktuk like us (500RS) or wait for a bus that does not go so often.

From Colombo: It is similar to Negombo, and you will take a bus to Kandy, which runs through Kegalle. That either takes you down directly in Kegalle or as us at the Karandupana crossroad. From here it’s just a few miles to Pinnawala. You can also take the train directly to Rambukkana and from there it is just 4km to Pinnawala. The buses from Rambukkana to Pinnawala went quite often or when you did not want to wait for it you could  take a tuktuk (about 300Rs).

From Kandy: there are more ways to get here. The fastest is to go by train, which does not go so often. You can reach Rambukkana by train and from here you can continue by bus or bus, as it is just 4km away. Another option is a bus journey to Colombo / Negombo via Kegalle and get off at the Karandupan intersection. From here it’s 8km to Pinnawala and you either decide to wait for a bus that travels less often, or you can use the tuktuk.

 

Z Negombo : pokiaľ odchádzate z Negomba tak sa musíte dostať na hlavnú stanicu ( my sme si vzali tuktuk za 200RS) a odtiaľ ísť autobusom, ktorý ide do Kandy. Len sa uistite, že prechádza cez Kegalle alebo hneď povedte Pinnawala a oni pochopia kam máte namierené.  Cesta autobusom nám trvala asi cca 4 hodiny. Nás vysadil na križovatke Karandupana odkiaľ sa ďalej pokračuje do Pinnawala.  Ďalej sa buď zveziete tuktukom ako my (500RS) alebo si počkáte na autobus, ktoré ale nechodia tak často.

Z Colombo: je to podobné ako z Negombo, taktiež nasadníte na autobus smerom do Kandy, ktorý ide cez Kegalle. Ten vás buď vysadí priamo v Kegalle alebo ako nás na križovatke Karandupana. Odtiaľ je to už len pár kilometrov do Pinnawala. Tiež možte ísť vlakom priamo do Rambukkana a odtiaľ to sú len 4km do Pinnawala. Autobusy z Rambukkany smerom do Pinnawaly chodily pomerne často alebo keď by sa vám nechcelo čakať si môžte vziať tuktuk (cca 300Rs).

Z Kandy: je viacero možností ako sa sem dostať. Najrýchlejšou je ísť vlakom, ktoré ale nechodia tak často. Vlakom sa dostanete do Rambukkany a odtiaľ môžte pokračovať buď autobusom alebo tuktukom, keďže sú to len 4km. Ďalšou možnosťou je cesta autobusom smerom do Colombo/Negombo cez Kegalle a vystúpiť na križovatke Karandupana. Z tade je to 8km do Pinnawala a buď sa rozhodnete počkať si na autobus, ktoré chodia menej často, alebo využijete tuktuk. Continue reading „Pinnawala – What you need to know“

How to travel Sri Lanka in month

Our trip to Sri Lanka actually lasted only 26 days, but we still tried to make the most of it at all (including relaxation on the beach). We have been preparing for this trip for quite a long time, but as soon as the possibility of cheap flights with the UIA has come, we no longer hesitate. Our journey started in Prague at the airport from where we had an 18-hour transfer in Kiev. And after another 10 hours in the clouds, we finally landed in Colombo.

Naša cesta po Sri Lanke vlastne trvala len 26 dní, ale aj napriek tomu sme sa snažili využiť každú chvíľu naplno (čo zahrňuje aj relax na pláži ). Na túto cestu sme sa pripravovali pomerne dlho, no hneď ako sa naskytla možnosť lacných leteniek s UIA už sme viac neváhali. Naša cesta sa začala v Prahe na letisku odkiaľ sme mali 18 hodinové  medzipristátie v Kyjeve. A po ďalších desiatich hodinách v oblakoch sme konečne pristáli v Kolombe

Continue reading „How to travel Sri Lanka in month“