The Ultimate 3 days guide in Barcelona

 

Now it´s even warmer weather, but we did not even get cold to go on a trip to stunning Barcelona. And we did the right thing because this city is ideal for visiting even off-season. Just in these months, there are fewer tourists and so you have a bigger chance to see the city without waiting. Our journey started at Bratislava Airport, from which we arrived without a delay to Girona Airport, which is a bit further from Barcelona. The flight was insurmountable as we flew for a long time over the Alps, which looked like a mock-up on the geographic clock.

Teraz je už síce teplejšie počasie no nám ani zima nezabránila vydať sa na výlet do úžasnej Barcelony. A spravili sme správne, keďže práve toto mesto je ideálne na návštevu aj mimo sezóny. Práve v týchto mesiacoch tu je menej turistov a tak máte väčšiu šancu pozrieť si mesto bez väčšieho čakania. Naša cesta sa začala na Bratislavskom letisku z ktorého sme sa bez meškania dostali na letisko Girona, ktoré sa nachádza trochu ďalej od Barcelony. Let bol neprekonateľný, keďže sme dlhú dobu leteli ponad Alpy, ktoré vyzerali ako nejaká maketa na hodinách zemepisu.

After arriving, we looked around a bit and found a bus that brought us directly to the center of Barcelona. From here we wanted to go to the subway but we never saw that. But we were lucky and when I went to ask the people-by on the way, they were Slovaks who helped us. We still talked a bit, wish us a happy journey, and continued towards the accommodation.

Barcelona has many metro lines, but you are sure to know it without any problems. But since they do not have 24-hour tickets to the subway, we had no choice but to buy 10-stop for 10.20 € (2018). We finally walked a lot and it turned out that it was enough for us.

We chose to stay near the Gaudi House and also near the metro stop. It was not a hotel but rather an apartment complex. The building from the outside looked strange, from the inside of our room was beautifully furnished and we felt great during the whole stay.

 

Po prílete sme sa trochu poobzerali a hneď sme našli autobus, ktorý nás doviezol priamo do centra Barcelony. Odtiaľ sme sa chceli vydať na metro ale nikde sme ho nevideli. Mali sme ale šťastie a keď som sa išla spýtať okoloidúcich na cestu, boli to Slováci ktorý nám radi pomohli. Ešte sme sa trochu porozprávali, popriali si šťastnú cestu a pokračovali sme smerom na ubytovanie.

Barcelona má veľa liniek metra ale určite sa v nich bezproblémovo vyznáte. Ale keďže nemajú 24 hodinové lístky na metro, nemali sme inú možnosť ako si kúpiť 10-zastávkové za 10,20€(2018). Nakoniec sme veľa chodili pešo a ukázalo sa, že nám úplne postačia.

Ubytovanie sme si vybrali neďaleko Gaudiho domu a taktiež neďaleko zastávky metra. Nebol to hotel ale skôr apartmánový komplex. Síce budova z vonku nevyzerala nejako zvláštne, z vnútra bola naša izba prekrásne zariadená a cítili sme sa tu počas celého pobytu skvele.

Day 1/ Deň 1

1. La perdera

One of the beautiful homes built by renowned architect António Gaudí. We were here because we had the closest, so we could have a look at these beautiful buildings also in the light of the night lamps.

Jeden z prekrásnych domov, ktoré postavil uznávaný architekt António Gaudí. Vydali sme sa sem pretože sme to mali najbližšie a preto sme si mohli užiť výhľad na tieto krásne budovy taktiež za svetla nočných lámp.

2. Casá Batlló

As I have already remembered, this building was nearby and so we stopped several times. They are close to the metro stop. Even if you do not want to go inside the building, you are sure to stop here, but you will be delighted at your first sight with its uniqueness.

Ako som už spomínala aj táto budova sa nachádzala neďaleko a tak sme sa pri nich zastavili viackrát. Nachádzajú sa neďaleko zastávky metra. Aj keď nechcete ísť do vnútra budovy, určite sa tu napriek tomu zastavte, očaria vás na prvý pohľad svojou jedinečnosťou.

3. Sagrada Família

The most remarkable building in Barcelona, even though it is still being finished. It can be watched for hours and you can still find something new. And from the inside, this is something that is unexpected, it will be amazed by all the colors I am breaking and also my time. If you are going to go inside, I recommend buying tickets in advance and saving yourself a long wait.

Najúžasnejšia stavba v celej Barcelone, aj keď ju ešte stále dokončujú. Dá sa na ňu pozerať celé hodiny a stále nájdete niečo nové. A z vnútra je to niečo ešte neočakávanejšie, ohromí všetkými farbami, ktoré sa tu lámu a taktiež svojou nad časovosťou. Ak sa chystáte ísť do vnútra, odporúčam kúpiť si lístky vopred a ušetriť si tak dlhé čakanie.

4. Plaza de Gaudi

In this park, you relax and still watch to  Sagrada Familia.

V tomto parku si viete oddchýdnuť a sledovať Sagrada Familia.

Day 2/ Deň 2

5. Park Guell

Also the work of architect Antonio Gaudi. It is a complex of several buildings that are made of mosaic tiles and create a magical place.

Taktiež dielo architekta Antónia Gaudi. Je to komplex viacerých budov, ktoré sú spravené z mozaikovitého obkladu a vytvárajú tak čarovné miesto.

6. Bunkers del Carmen

They are located near Park Guell and from here you can enjoy the entire Barcelona.

Nachádzajú sa neďaleko Park Guell a práve z tohto miesta je výhľad na celú Barcelonu.

 

Day 3/ Deň 3

7. Playa de Barceloneta

A beautiful long beach which is part of the city. Next to it is a long walkway and in summer it has to be full of people, and in winter it has its charm.

Nádherná dlhá pláž, ktorá je súčasťou mesta. Popri nej sa tiahne dlhý chodník a v lete musí byť plná ľudí no aj v zime ma svoje čaro.

8. Gothic quartier

A beautiful neighborhood where every home is immediately attracted by the Gothic elements that are its dominant.

Krásna štvrť, kde každý dom hneď upúta pozornosť vďaka prvkom gotiky, ktoré sú jeho dominantou.

9. Cathedral de Barcelona

You might say that you just need to see Sagrada Familia, yet this cathedral is also wonderful, but it is all the more traditional.

Možno si poviete, že stačí vidieť Sagradu Famíliu, aj napriek tomu táto katedrála je taktiež nádherná no o to viac tradičnejšia.

10. La Rambla/ La boqueteria

The most famous shopping street in Barcelona, which you can not miss. There is also a huge market in this street. You can buy anything from sea fruits through fruit to meat. They have the best fruit juices and salads to refresh. There are also many restaurants where you can cook perfectly.

Najznámejšia nákupná ulica v Barcelone, ktorú si nemôžte nechať ujsť. Na tejto ulici sa nachádza aj obrovské trhovisko. Kúpite tu naozaj čokoľvek od morských plodov cez ovocie až po mäso. Majú tu tie najlepšie ovocné šťavy a šaláty, ktoré skvelo osviežia. Okrem toho je tu mnoho reštaurácií, kde sa dá perfektne najesť.

 

Finally, a short video from our great trip from Barcelona. We enjoyed it very much and whenever we come back here.

Na záver ešte krátke video z nášho skvelé tripu z Barcelony. Veľmi sme si to tu užili a kedykoľvek sa sem radi vrátime.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *